මා දේශහිතෛශියෙකු වෙන්නට තීරණය කලෙමි.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

මා දේශහිතෛශියෙකු වෙන්නට තීරණය කලෙමි.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නැවත නොපරදින්නට ගුරුකමක් මෙන්න.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නැවත නොපරදින්නට ගුරුකමක් මෙන්න.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

මාලක – ඔහු සැබෑම කන්නංගර දරුවෙකි

සිතුවිලි මණ්ඩිය

මාලක – ඔහු සැබෑම කන්නංගර දරුවෙකි

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ගිණි තැබීම

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ගිණි තැබීම

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පාරට බහිමු.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පාරට බහිමු.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

නාථ දෙවියන්ගේ අහඹු හමුව

සිතුවිලි මණ්ඩිය

නාථ දෙවියන්ගේ අහඹු හමුව

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියට පෙර

සිතුවිලි මණ්ඩිය

ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියට පෙර

සිතුවිලි මණ්ඩිය

බරයි මේ කඳුලු…

සිතුවිලි මණ්ඩිය

බරයි මේ කඳුලු…

සිතුවිලි මණ්ඩිය

දෝණිගේ ප්‍රශ්න දම්වැල.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

දෝණිගේ ප්‍රශ්න දම්වැල.

සිතුවිලි මණ්ඩිය

පල නොකල මහාවංශය

සිතුවිලි මණ්ඩිය

පල නොකල මහාවංසය

සිතුවිලි මණ්ඩිය