කුමාරයා පොත දැම්ම හැටි !

ස්නේහයේ නගරය

සිඟිති හෙවත් නර්තන රැජිණිය

ස්නේහයේ නගරය

ඉබාගාතේ ආ කුමාරයෙක්!

ස්නේහයේ නගරය

හඹා එනු පිණිස!

ස්නේහයේ නගරය

ධීරේ ධීරේ … හෙමින් හෙමින් …

ස්නේහයේ නගරය

ලීලාවතී කුමාරිහාමි ගේ දික් නොවුණු කසාදේ

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 21

ස්නේහයේ නගරය

හෙලන් දීගෙක ගිය හැටි!

ස්නේහයේ නගරය

හෙලන් ගේ ලව් කේක් !

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 20

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 20

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 19

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 19

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 18

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 18

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 17

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 17

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 16

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 16

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 15

ස්නේහයේ නගරය