ලොව පැරණිතම මත්කාරකය: බලකාමය

සත්දින

අනුර කුමාර දිසානායක විසින් ජනපති වෙත ලියූ ලිපිය

සත්දින

කළගෙඩි ලාම්පු සෙල්ලම හෙවත් ජන මත විචාරණය

සත්දින

කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කළ සම්පූර්ණ ලිපිය

සත්දින

දැන දැන රැවටීම: ජනපති තුමාගේ අතේපත්තුවන බොරු

සත්දින

මහින්ද පාළනය අළුගසා මීනිවළෙන් නැඟිටුණු වගයි: ඔබට සුබ අනාගතයක්!

සත්දින

ලක් ජනපති ආණ්ඩු බලය කොල්ලකයි

සත්දින

ගන්ධබ්බයා කවුරුන් ද? කනවටින් නාසය අල්ලන්නාක් වැනි මහාචාර්ය කතා

සත්දින

කන වටෙන් අල්ලන නාසය: ගන්දබ්බයෝ කවුරුන් ද?

සත්දින

සප්රායස් දේශපාලනය

සත්දින

විශ්වාසභංගය

සත්දින

කම්මකරු මැදුරේ මහදැන මුත්තා ගේ බේරුම්කරණය

සත්දින

වඳ කහ සුදියෙන් වඳ පෙති සුදියට

සත්දින

වඳ කහ සුදියෙන් වඳ පෙති සුදියට

සත්දින

වද කහ සුදියෙන් වඳ පෙති සුදියට!

සත්දින

අමෘතයෙන් කසිප්පු පෙ‍රා බීම: ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය!

සත්දින

අමෘතයෙන් කසිප්පු පෙ‍රා බීම: ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය!

සත්දින

දිගන ගැටුමට හා සිංහල-මුස්ලිම් වාර්ගික භේදන කුමන්ත්‍රනය

සත්දින

දිගන ගැටුමට හා සිංහල-මුස්ලිම් වාර්ගික භේදන කුමන්ත්‍රනය

සත්දින

උතුරා පැසවන ජාතිවාදයේ ගොහොරු ලෝදිය සැලිය

සත්දින