බ්ලොග් අඩෙවිය අලුත් සර්වරයකට සහ ඇන්ජිමකට - Migrating this blog to a new server and blog engine

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

ගල්ලෙන මුර ලා!: සරච්චන්ද්‍ර උරුමය - අද සහ හෙට (1 කොටස)

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

ගල්ලෙන මුර ලා!: සරච්චන්ද්‍ර උරුමය - අද සහ හෙට (1 කොටස)

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

Flying Fish චිත්‍රපටයට සහ සංජීව පුෂ්පකුමාරට එරෙහි තර්ජන

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

Flying Fish චිත්‍රපටයට සහ සංජීව පුෂ්පකුමාරට එරෙහි තර්ජන

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

"බොදු බලයට" එරෙහි ව "බොදු බලය"?

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

"බොදු බලයට" එරෙහි ව "බොදු බලය"?

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

බලයා සහ තවත් කතා

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

බලයා සහ තවත් කතා

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

විශ්වරූපම් වාරනය

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

විශ්වරූපම් වාරනය

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

ඒරොන් ශ්වාර්ට්ස්

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

ඒරොන් ශ්වාර්ට්ස්

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

වවුල් කර්ම

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

වවුල් කර්ම

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

My dog barks and growls: "Does Dialog sell our phone numbers to politicians?"

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

My dog barks and growls: "Does Dialog sell our phone numbers to politicians?"

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

පියසීලී විජේගුනසිංහ "නිවැරදි කර ලඟට ගැනීම"

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana