ඇත්තටම මම එයාට ආදරෙයි ද...?

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

අපට වැරදුනාවත් ද..?

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ඇයි අපි නොතෙමෙන්නේ.....

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

මට්ටකුණ්ඩලී කතා වස්තුව ...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ඔබත් සූදානම් ද ?

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

BIOS password දාන්නේ කොහොමද ?

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

මැස්සෙක් නිසා...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

පාත්‍රය...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

භයානක....

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ආදර්ශය

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ධර්මය සොරකම් කරන්නට ආ නිඝණ්ඨනාථපුත්ත ගෝලයා...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ධර්මය සොරකම් කරන්නට ආ නිඝණ්ඨනාථපුත්ත ගෝලයා...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

මිනී මස් වැළඳූ භික්ෂුවක්...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

කොසොල් රජතුමාගේ අපූරු උප්පරවැට්ටි.....

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

පුංචි කාලේ අපි.... හැටි තව මතකද ?

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ගබ්සාව(Abortion) සහ ඒ පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය.....

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ගබ්සාව(Abortion) සහ ඒ පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය..

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ගබ්සාව(Abortion) සහ ඒ පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

ධනුග්ගාහකතිස්ස හාමුදුරුවන් නිසා සටන ජයගත් කොසොල් රජතුමා...

ලාහිරු දහසක් දිලී ........

දිව්‍ය ලෝකේ යන්න කැමති අයට....

ලාහිරු දහසක් දිලී ........