බත් එකේ හූනෙක් ! සහගහන අපරාධයක්...මරාපියව් උයපු එකා..(මිනිස්සුත් එක්ක )

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

කතා තුනක් නොහොත් ගඳ හා සුවඳ

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

කවියක් නෙවෙයි හැවිල්ලක්

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

පානාතිපාතෙන් මරමු

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

ගඩගෙඩි මෝඩයාගේ කතාව.

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

සමාන්තර විශ්වයක සිංහල බෞද්ධයෝ

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

තිත්ත කොරියාව

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

ළිං මැඩියෙක් නොවී දේශ හිතෛෂියෙක් වෙන්න නම්

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

වීර සරතා විපතට පත් ලඳුන්හට පිහිටවෙයි !

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

රාජ්ජ ආයතනවලට කෙළවෙන්නෙ ඇයි ? (මිනිස්සුත් එක්ක 10 වෙනි කොටස )

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

හොරෙක් ! හොරෙක් !! අල්ලපියෝ !!!

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

භික්ෂුවකට ජාතියක් තිබිය හැකිද ?

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

ලංකාවෙ අපේ කෑම කඩේ

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

දිසා ද උසා නොහොත් උස දිසා

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

මහ වනයේ මියැසිය සහ රජකම් කිරීම

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

සූජානම් සරීරෙ

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

සුජානම් සරීරෙ..

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

අදු පොපේක්ෂකයා(ෂිකාව ?)දිනවන මග මෙන්න

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

අම්මා වගේ මං

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි

ජාත්‍යාලය ගැන කතාවක්..

ලංකාප්‍රියගේ සිතිවිලි