ගී සිතුමිණ: හමාර බණවර

රසෝඝය

Untitled Post

රසෝඝය

අතීත . . .

රසෝඝය

මඟ දෙපස

රසෝඝය

ෆැන්ටසි අාදරය

රසෝඝය

මිලින වූ දෙව් කුසුම

රසෝඝය

උතුරු කුරු සුළඟ

රසෝඝය

නොසැලීම

රසෝඝය

නිදානොනිදා සසල සිතුවිලි

රසෝඝය

දිය නිම් තෙර

රසෝඝය

නිදි නැති රැයක

රසෝඝය

ඇමරිකානු නූතන කවිහූ: විලියම් කාලොස් විලියම්ස් (1883-1963)

රසෝඝය

“ජනතා පරමාධිපත්‍යය”

රසෝඝය

පසදලීම

රසෝඝය

“ගෝචර ගොදුර”

රසෝඝය

“9/8”

රසෝඝය

“උණු දියර ඉර”

රසෝඝය