තේ වතු මැදින් සුන්දර ලිප්ටන් සීට් වෙත Trip to lipton seat

රජීගේ සන්නස

නකල්ස් කඳු අතරින් ගිය රිවර්ස්ටන් ගමන - Trip to reverstone

රජීගේ සන්නස

භූතයෝ පිලිබඳ ලිපි පෙල-01

රජීගේ සන්නස

සත්තු ගැන අමුතු අමුතු විස්තර ටිකක් - Amazing Facts 08

රජීගේ සන්නස

විල්පත්තුවට ගිය ගමන ( Wilpaththu Safari)

රජීගේ සන්නස

ලු......අමුතු දත්ත - 7 (|Amzing facts|)

රජීගේ සන්නස

ගීයක සුලමුල 8 - පැන මඩ කඩිති වැව් තාවලු වැහි කාලේ...

රජීගේ සන්නස

ගී පද වැලක සුලමුල 7 - සුදු නෙලුම කෝ සොර බොර වැවේ...

රජීගේ සන්නස

ගී පද අරුතක් - නිල් නුවන් පෙනෙන අඳුර ගලා...

රජීගේ සන්නස

සමුගන්න අවසරයි..

රජීගේ සන්නස

නකල්ස් කඳු අතරින් මීමුරේට ගිය ගමන

රජීගේ සන්නස

ගීයක සුලමුල 6- අන්දර යායේ වැව් තාවුල්ලේ..සක්මන් කරනා අප්පච්චි...

රජීගේ සන්නස

ගී පද අරුතක්- රුවල් ඉරී ගිය නෞකාවේ නියමුවානේනි....

රජීගේ සන්නස

අමුතු දත්ත -6 ලු

රජීගේ සන්නස

ගීයක සුලමුල 5 - උතුරින් එන දුම්රියදේවී.........

රජීගේ සන්නස

ගඩා‍ෆිගේ මරනය සහ බටහිර රටවල හැසිරීම....

රජීගේ සන්නස

තෙවසරයි සරසවි මතකයට!!!

රජීගේ සන්නස

කැමතිද සඟරාවකට ලිපි ලියන්න?

රජීගේ සන්නස

හැක් කරන අයගෙන් බේරෙන්න ආසද?

රජීගේ සන්නස

අමුතු දත්ත 5 ලු...(Amazing Facts)

රජීගේ සන්නස