ෆින් මැක්කූල් සහ තවත් ගල් කතාවක්!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

යුරෝපය මුදුනේ හිඳිනා කන්‍යාව

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

කිඹුලෝ, ඉස්සෝ සහ කෙල්ලෝ - Miami සටහන්

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

මැන්චෙස්ටර් එක්සත්

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

සුපිරි මිනිසුන් සියැසින් දුටුවෙමි

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

ගෙම්බෙක් කා දවස පටන් ගනිමු!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

ඔරිජිනල් සහ ඩුප්ලිකේට් (18+ පොඩිහිටියන්ට තහනම්!)

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

පික්නික් එක!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

පේරන්ට්ස් ඩේ!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

බඩු, කෑලි සහ පාරවල්

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

බයිස්කෝප් කියුම්!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

අන්තෝ ජටා, බහි ජටා!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

ෂර්ලොක් හෝම්ස් හමුවීමට ගියෙමි.....

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

තමුසෙගෙ තාත්ත නළුවෙක්ද?

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

සල්ලි දී ගල් බැලීම.....

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

සංවේගයෙන් දැනුම් දෙමි.....

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

බස්තියන්ගෙ සොහොන, තුන් යහළු වික්‍රමය සහ තවත් කතා සමගින් පරණ මතක.....

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

දුම්රියපලේදී හමුවූ ඇය...

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

මචං මෙහෙත් ජුස් ල ඉන්නවනෙ..!!

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත

ඉතිහාසයේ දරුණුතම මුහුදු කොල්ලකාරයා හෙවත් කළු රැවුලා..

මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොත