මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (v) - යල් පැන ගිය මගේ කවි (i) ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (v) - යල් පැන ගිය මගේ කවි (i) ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (iv) - සමුගන්නට මොහොතකට පෙර (i) එක්තරා සටහන් ටිකක්

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (iv) - සමුගන්නට මොහොතකට පෙර (i) එක්තරා සටහන් ටිකක්

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (iii) - කැම්පස් එකේ ජීවිතයෙන් ටිකක් (කෙටියෙන්) ...

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (ii) - කැම්පස් එකේ ජීවිතයෙන් ටිකක් (කෙටියෙන්) ...

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (ii) - සරසවි කුරුටු ගී ..... (ii)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (ii) - සරසවි කුරුටු ගී ..... (ii)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (i) - සරසවි කුරුටු ගී ..... (i)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (i) - සරසවි කුරුටු ගී ..... (i)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ඇත්තටම ගෑණුන්ට ඕනෙ මොනවද ??

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ඇත්තටම ගෑණුන්ට ඕනෙ මොනවද ??

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ඔළු පහේ නයෙක් දැකල තියෙනවද ??

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ඔළු පහේ නයෙක් දැකල තියෙනවද ??

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මළ කෙලියයි ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මළ කෙලියයි ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කල සිදූවීම හෙවත් සුනාමිය (2004)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කල සිදූවීම හෙවත් සුනාමිය (2004)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

කැම්පස් එකේදි මුලින්ම කට්ටිය (බොන්න) සෙට් උන හැටි

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

කැම්පස් එකේදි මුලින්ම කට්ටිය (බොන්න) සෙට් උන හැටි

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය