වෙ න ස ...

බාඳුරා අසපුව

සිතිජය, රේල් පීලි, ඔබ සහ මම ...

බාඳුරා අසපුව

අතරමැද ...

බාඳුරා අසපුව

අතැර යන යෞවනය, සෙනෙහසින්.. නුඹට ..

බාඳුරා අසපුව

වීසා නැති ....

බාඳුරා අසපුව

පොත් සල්පිල් වන්දනාව 2014..

බාඳුරා අසපුව

ඔබ .. ඇය .. සහ මම ..

බාඳුරා අසපුව

✿ අසෝකමාලා ✿

බාඳුරා අසපුව

මං ... කෙට්ටුයි .. !!

බාඳුරා අසපුව

වැලි මැදුරු ..

බාඳුරා අසපුව

අන්තඃපුරිකාවන් වෙත ලියමි ...

බාඳුරා අසපුව

~ දෙසැම්බර් හීතල ~

බාඳුරා අසපුව

පොත් පින්තූර 2013

බාඳුරා අසපුව

මගේ මළගම ..

බාඳුරා අසපුව

මං ආසයි ...

බාඳුරා අසපුව

තනි තටුවෙන් ....

බාඳුරා අසපුව

නූතන කිසාගෝතමි කව ....

බාඳුරා අසපුව

ලයිසන් ආදරය ...

බාඳුරා අසපුව

නොමියෙන ආදරය... ♥

බාඳුරා අසපුව