ඇමරිකාව ඇතුලු බටහිර රටවල් ඉරානය ආන්ඩුමට්ටු කර යුත්තේ ඇයී?

බලුරාළ

ඇමරිකාව ඇතුලු බටහිර රටවල් ඉරානය ආන්ඩුමට්ටු කර යුත්තේ ඇයී?

බලුරාළ

බලුරාළගේ බළල් නීතිය.

බලුරාළ

බලුරාළගේ බළල් නීතිය.

බලුරාළ

බලුරාළගේ නිර්වචණ : සත්‍යය

බලුරාළ

බලුරාළගේ නිර්වචණ : සත්‍යය

බලුරාළ

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක දෙක

බලුරාළ

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක දෙක

බලුරාළ

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක එක

බලුරාළ

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක එක

බලුරාළ