හලාල් කරණය – බොරුව හා ප්‍රෝඩාව | Halal – lies and fraud

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

හලාල් කරණය – බොරුව හා ප්‍රෝඩාව | Halal – lies and fraud

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

පොඩි දරුවෙක්ගේ කොණ කපන වේදනාව – වීඩියෝ සහිතයි

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

පොඩි දරුවෙක්ගේ කොණ කපන වේදනාව – වීඩියෝ සහිතයි

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

අල්ලාගේ කැමැත්ත යනු තවත් බොරුවක්ද? | Allah’s wish, another fallacy?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

අල්ලාගේ කැමැත්ත යනු තවත් බොරුවක්ද? | Allah’s wish, another fallacy?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

ගබ්සාව නීතිගත කළ යුතුද? – වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අදහස්…

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

ගබ්සාවට එරෙහි දැඩි නීති ලිහිල් විය යුතුද? – වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අදහස්…

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

නිර් ආගමිකයින් යනු නපුංසකයින් ද?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

නිර් ආගමිකයින් යනු නපුංසකයින් ද?

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

සී නිව්ස් ගං කබරයන් හෙළා දකිමු | We condemn Lanka-C-News

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

සී නිව්ස් ගං කබරයන් හෙළා දකිමු | We condemn Lanka-C-News

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

රැවුල සහ ඡර්ම ඡේදනය | Beard and circumcision

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

රැවුල සහ ඡර්ම ඡේදනය | Beard and circumcision

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

අන්වර් මනතුංගට ප්‍රශ්න දහයක් | Ten questions for Anwar

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

අන්වර් මනතුංගට ප්‍රශ්න දහයක් | Ten questions for Anwar

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

ගන්ධබ්බ සංකීර්ණය | Gandhabba complex

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

ගන්ධබ්බ සංකීර්ණය | Gandhabba complex

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

එජාප රජයක් තිබියදී වැලිකඩ සිරකරුවන් කැ‍රැල්ලක් ඇති කළොත් ???

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව

එජාප රජයක් තිබියදී වැලිකඩ සිරකරුවන් කැ‍රැල්ලක් ඇති කළොත් ???

පෙරමුණේ රාලගේ අටුවාව