56. මම නුඹට ඇත්තටම ආදරේ නැතුව ඇති (Reposting...)

පිලේ පැදුර

55. වීදියේ අපි...

පිලේ පැදුර

54. නාරං කැවුම්

පිලේ පැදුර

53. මේ සැරේ අවුරුද්ද

පිලේ පැදුර

කුරා කුහුඹුවාගේ කවිය...

පිලේ පැදුර

මගේ ලයිසොමට මොකද උනේ

පිලේ පැදුර

උන්නැහේටම ඇයි අප්පා මේව වෙන්නෙ?!!!

පිලේ පැදුර

ප්‍රොජෙක්ටරයක් හදමු - ෆ්‍රේනල් කාච / Let's Build a Projector - Fresnel lens

පිලේ පැදුර

ප්‍රොජෙක්ටරයක් හදමු - LCD පැනලය / Let's Build a Projector - LCD Panel

පිලේ පැදුර

ප්‍රොජෙක්ටරයක් හදමු - පැහැදිලි කිරීම්

පිලේ පැදුර

ප්‍රොජෙක්ටරයක් හදමු - ආලෝක ප්‍රභවය / Let's Build a Projector - Light Source

පිලේ පැදුර

ප්‍රොජෙක්ටරයක් හදමු - Let's Build a Projector

පිලේ පැදුර

උන්නැහේගේ පිචැර් හෝල් ව්‍යාපෘතිය 2... ප්‍රොජෙක්ටරය

පිලේ පැදුර

උන්නැහේගේ පිචැර් හෝල් ව්‍යාපෘතිය...

පිලේ පැදුර