සිහින ඉපදුන සයුර

නොතිව් තිත

ජය ගතිමි මම අහස

නොතිව් තිත

ඇගේ අහස

නොතිව් තිත

දුර්ග මගක ගිය සුමිතුර....

නොතිව් තිත

දිවි දොලදුක

නොතිව් තිත

මහගෙදර

නොතිව් තිත

ලිහී ගිලිහී හැලුනු මුතුවක්

නොතිව් තිත

දියත රස පදම

නොතිව් තිත

"පාර"

නොතිව් තිත

ජීවිත මී විත

නොතිව් තිත

තිත.

නොතිව් තිත

අහස් කවියක්

නොතිව් තිත

ප්‍රේමයේ නගරය

නොතිව් තිත

"සීගිරි ලදුනට කෝ දෙකකුල්?

නොතිව් තිත

මගේ අහසෙහි හැඩය

නොතිව් තිත

වැහි වලාකුලු

නොතිව් තිත

අභිනික්මන

නොතිව් තිත

"අහස් නිල"

නොතිව් තිත