අප පාසලේ විදුහල්පතිතුමා වෙනත් විද්‍යාලයක විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් පත්ව යයි..

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

සීතා ගුරුමහත්මිය වසර 39 ක ගුරු දිවියෙන් ඉසිඹු ලැබුවේය.

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

ශිෂ්‍ය නායක වැඩමුළුව

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය විවෘත වූ දා

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

2015 වර්ෂය සදහා උසස් පෙළ සිසුන් බදවා ගැනීම.

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

පොසොන් පොහොය දින වැඩසටහන

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

වෙසක් පෙරහර

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

2015 වර්ෂයේ පාසලේ ශිෂ්‍ය නායක දිනය

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

මෙවර අප පාසලේ වෙසක් උත්සවය සැමරූ හැටි

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

නිවාසාන්තර ක්‍රිඩා උත්සවය අදින් අවසන් විය.

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සලය මගින් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසී වැඩමුළුව

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම.

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

වර්ෂ අවසාන විවිධප්‍රසංගය සහ P.R.පතිරණ විදුහල්පතිතුමාට සහ අමල් ගුණවර්ධන ගුරුමහත්මාණන්ට සමුදීමේ උත්සවය....

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

අප පාසලේ නව විදුහල්පතිතුමා

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

සමස්ත ලංකා ගුරු ක්‍රිඩා උළෙලේ ජයග්‍රහණය

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

විදුහල්පතිතුමා උසස් වීමක්ලැබ නික්ම යයි.

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

ලෝක ළමා දින සැමරුම

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

දෙමාපිය වන්දනා වැඩසටහන

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

අප පාසලට ආසියානු සංවර්ධන අරමුදලේ නිලධාරීන්ගේ පැමිණිම.

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.

6 සහ 7 ශ්‍රේණිවල සිසු දරුදැරියන්ගේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව

නිහිළුව මහා විද්‍යාලය.