කකුලුවෙක් . . කකුලුවන්ට කෙලින් යන්න කියලා දෙනු ලැබේ . . . !

දුකා..

විකිනීම . . .!!

දුකා..

මම සතුටින්ද?

දුකා..

බාල වියෙන් පිටමං වී . . . යොවුන් වියට පියමැන්නේ . . . ප්‍රිය ළඳුනේ . . . නුඹ නිසායි . . . !

දුකා..

රේඩියෝ . . රේඩියෝ . . !!!

දුකා..

ඉෂාන්

දුකා..

හැමෝම එනවා නේද?

දුකා..

විරුල්ට අදට අවුරුදු හතරක් . . . . !

දුකා..

මහජනයා සහ අරක්කු . . !

දුකා..

සඳුදා ඉඳන් . . .හැමදා උදේ . . . ! (2වෙනි කොටස)

දුකා..

17 වසරක සාපයක් යලිත් ඕනද?

දුකා..

අද අපගේ සිහින සැබෑ වීලා . . .. !!

දුකා..

අවුරුදු පහක් . . . අම්මේ අද ඊයේ වගේ . . !!

දුකා..

හෆොයි . . . වහ කනවා මීට හොඳයි . . !

දුකා..

සෆීර් . . . !

දුකා..

දුකා බ්ලොග් එකට අදට අවුරුදු දෙකක් . . . !

දුකා..

තුච්චයි, නීචයි, අජූතයි . . .!

දුකා..

ප්‍රසන්න . . !

දුකා..

Happy B'day Darling . . . !

දුකා..

රෑට ඉර පෑව්වොත් . . . .????

දුකා..