දවස් තුන !

දුකා..

ඒ කාලය ආයේ පතමි !

දුකා..

කුසුමක සුසුමක් !

දුකා..

තුන්සිත දැහැන් ගත වෙනා . . !

දුකා..

ඇගේ ඇස අග !

දුකා..

අපි රඟමූ-නටමූ-ගයමූ-වයමූ තුටින තුටින සැවොම එක්වෙලා !

දුකා..

බැඳුනාද - ලිහුනාද . .?

දුකා..

ඊයේ - අද - හෙට !

දුකා..

යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ...!

දුකා..

රළු සුමුදු පෙති !

දුකා..

අපේ ගී පැදුර 2017

දුකා..

සිහින !

දුකා..

සුදු නෝනක්කා !

දුකා..

ඇදලා කල් ගිය රෙදි වැරලි . . . නෑ මට වාවන්නේ . . !

දුකා..

ඉරවැඳුම !

දුකා..

කන්ද උඩින් ටිලින් ටිලින් !

දුකා..

මල් වාගේ මේ පොඩි ළමයින් !

දුකා..

කිරි දියෙන් දෙව්වත් - අඟුරු සුදුවන කලෙක නම් නැත් !

දුකා..

සින්ඩරෙල්ලා . . !

දුකා..

සහන !

දුකා..