12. නොසිය ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

11. සොණකුටි කණ්ණ ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

10. යසදත්ත ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

9. විජිතසෙන ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

8. වක්කලී ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

7. ගයා කාශ්‍යප ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

6. නදී කාශ්‍යප ථෙර ගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

5. වඩ්ඪ ථෙරගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

4. සුමන ථෙරගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

2. සුභූති ථෙරගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

1.රාජදත්ත ථෙරගාථා

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

12 වර්‍ගය

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

11 වර්‍ගය

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

10 වර්‍ගය.

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

9 වර්ගය.

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

8 වර්‍ගය.

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

7 වර්ගය.

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

6 වන වර්ගය

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

5 පස්වන වර්ගය

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala

4. සතරවන වර්‍ගය.

ත්‍රිපිටකය සිංහලෙන් - Thripitaka Meaning in Sinhala