පරණ කතාවක් | An old Story.

ඩුබායි වට්ටක්කා

Waiting to See What would happen next

ඩුබායි වට්ටක්කා

මෙලෝ රහක් නැති කතාවක්... | Just a Boring Story..

ඩුබායි වට්ටක්කා

කලකට පස්සෙලු වෙලකට බැස්සෙ ¦ Back in Business

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරණීය කපුගේ.. !!!!

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඩුබායි කතා 01 - මලබාරි

ඩුබායි වට්ටක්කා

ලව් ඉස්ටෝරියක් (වගෙ එකක්...)

ඩුබායි වට්ටක්කා

වචන ටැපලීමක්.......

ඩුබායි වට්ටක්කා

බලුම බලු - බලු කතා

ඩුබායි වට්ටක්කා

ලුනු ඇඹුල් දමා (අ)නා ගැනීම....

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඉස්කෝලෙ කාලේ - 01 "එපා අෙන්"

ඩුබායි වට්ටක්කා

අරාබිකාරයෝ - හරි විහිළු කාරයෝ

ඩුබායි වට්ටක්කා

අප්සට් කතාවක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

ටොයිලට් ප්‍රශ්ණයක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

පොත් සහ කවර

ඩුබායි වට්ටක්කා

සයිටම් සහ (අ) දේශපාලනික ජෝක්ස් - SAITAM vs Humor.

ඩුබායි වට්ටක්කා

අසම්පූර්ණ සටහන් - Incomplete Thoughts

ඩුබායි වට්ටක්කා

නිදහස කියන්නේ මේකද? - Is this Fucking Freedom...

ඩුබායි වට්ටක්කා

පන්නිපිටියේ බෝ ගසක් තිබේ ...

ඩුබායි වට්ටක්කා

වසන්තයට බේබදු කතාවක්..

ඩුබායි වට්ටක්කා