මා හූනා

ජීවත් වෙනකොට | while living

කොට කෑලි

ජීවත් වෙනකොට | while living

තාරා මගේත් දෙව් දුව

ජීවත් වෙනකොට | while living

සොරොව්වෙන් එළියට කෝච්චියකින්

ජීවත් වෙනකොට | while living

පොත් 10 අභියෝගය සහ ඔත්තු

ජීවත් වෙනකොට | while living

නිර්වාණයේ දොරකඩ හිඳිමින් තටමමි

ජීවත් වෙනකොට | while living

නිර්වාණයේ දොරකඩ හිඳිමි

ජීවත් වෙනකොට | while living

ලෝකලයි සීන්ස්

ජීවත් වෙනකොට | while living

ඔළුව ඇතුලෙ චිත්‍රපටි

ජීවත් වෙනකොට | while living

පඬියා සහ බිරිඳ

ජීවත් වෙනකොට | while living

ස්ටාර්ට් ලයින් එක අඳිමුද?

ජීවත් වෙනකොට | while living

ඔයාගෙ කතාවත් අවුරුදු හතරකින් මැකී ගියාද?

ජීවත් වෙනකොට | while living

ඔබේ නිවසට සිරිකත කැන්දන ගෙලුගන් ගල්

ජීවත් වෙනකොට | while living

අර්ත් වයරයක් දිගේ ජාතික මව් ගුණ ගීයකට!

ජීවත් වෙනකොට | while living

ඩවුන් ටවුන් පල්ස් හෙවත් යටිනුවර ස්පන්ද!

ජීවත් වෙනකොට | while living

ඩවුන් ටවුන් පල්ස් බලමුද?

ජීවත් වෙනකොට | while living

ගිලිහුන ස්වර - නදීක ගුරුගේ, ජගත් වික්‍රමසිංහ, අජිත් කුමාරසිරි

ජීවත් වෙනකොට | while living

අදත් පිස්සු ඕයි!!!

ජීවත් වෙනකොට | while living

මටත් පිස්සු ඕයි!

ජීවත් වෙනකොට | while living