පතිනිය පති කුලයට පැමිනේයා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පතිනිය පති කුලයට පැමිනේයා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

O+ වර්ගයේ වකුගඩුවක් බද්ද

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

O+ වර්ගයේ වකුගඩුවක් බද්ද

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ලෝකයේ ලොකුම බොරු හත

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ලෝකයේ ලොකුම බොරු හත

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ඩොම් පටමO ඩොO, කරපටමO ටොO, ඉමිස්ගතන් හුම්..

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ඩොම් පටමO ඩොO, කරපටමO ටොO, ඉමිස්ගතන් හුම්..

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මහ සෙවලයා ඌ හදන්නේ අපේ සම්බන්දය නතර කරලා. ඔයාව මගෙන් උදුර ගන්න.

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මහ සෙවලයා ඌ හදන්නේ අපේ සම්බන්දය නතර කරලා. ඔයාව මගෙන් උදුර ගන්න.

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කාන්තාවන්ට සැමියෙක්, බබාට පියෙක්, තාරුන්‍යට නොනිදන රැයක්, වැඩිහිටියන්ට සුරා ජයක්

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කාන්තාවන්ට සැමියෙක්, බබාට පියෙක්, තාරුන්‍යට නොනිදන රැයක්, වැඩිහිටියන්ට සුරා ජයක්

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පස්චාත් බාගය ඉරා ගැනීම නොහොත් XXX ඉරා ගැනීම.

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පස්චාත් බාගය ඉරා ගැනීම නොහොත් XXX ඉරා ගැනීම.

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මම ගෙදරට ජොකා පිටින් ඉදීමට තීරනය කලෙමි..

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මම ගෙදරට ජොකා පිටින් ඉදීමට තීරනය කලෙමි..

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කනට ජිල් බෝල තොල් වලට පැලැටික්නම්

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කනට ජිල් බෝල තොල් වලට පැලැටික්නම්

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පුතා දැන් රී ගන්න හරි එහෙනම් ගා ගන්න...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පුතා දැන් රී ගන්න හරි එහෙනම් ගා ගන්න...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune