රෙද්ද පල්ලෙන් සුලු දියත් පස්චාත් බාගයෙන් බොකත් චාජ් උනා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

රෙද්ද පල්ලෙන් සුලු දියත් පස්චාත් බාගයෙන් බොකත් චාජ් උනා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ජුන්ඩයියා අහවල් එකට පොල් තෙල් ගා ගත්තු හැටි ...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ජුන්ඩයියා අහවල් එකට පොල් තෙල් ගා ගත්තු හැටි ...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අරක්කු පානය ආරම්භ කරන විට

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අරක්කු පානය ආරම්භ කරන විට

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අරක්කු පානය ආරම්භ කරන විට

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අරක්කු පානය ආරම්භ කරන විට

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කිරි කොන්ඩොට් පාට අරන් බැස්සා ඇගත් නලෝලා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

සOවේදී ඔබ වෙත කරන කාරුනික ආයාචනයයි...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

සOවේදී ඔබ වෙත කරන කාරුනික ආයාචනයයි...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කිරි කොන්ඩොට් පාට අරන් බැස්සා ඇගත් නලෝලා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මහින්ද බොක්ෂින් ශුරයාගේ කන අත ගායි

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මහින්ද බොක්ෂින් ශුරයාගේ කන අත ගායි

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අපි බැOකු වල සල්ලි දාන එක වාසිදායකද?

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අපි බැOකු වල සල්ලි දාන එක වාසිදායකද?

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මාව ජරා මිනිහෙක් කලේ ඔයා....

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මාව ජරා මිනිහෙක් කලේ ඔයා....

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මේ උත්තරමද ඔයාලා හිතුවේ....(18 +)

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මේ උත්තරමද ඔයාලා හිතුවේ....(18 +)

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune