තාදු ගණ ජන මනා

ගී රස විනිස

හදේ කොතැනක හෝ

ගී රස විනිස

පිරිත් පොත සේ

ගී රස විනිස

දමා යන්නට

ගී රස විනිස

Will you be there

ගී රස විනිස

සුලං හමයි

ගී රස විනිස

පෙරදා මහ රෑ

ගී රස විනිස

වැටෙන් එහා

ගී රස විනිස

නීල අහසේ සැඳෑ වලා

ගී රස විනිස

හමුවුණා අප වෙන්වුණා

ගී රස විනිස

සරා සඳේ සිනා සේලේ

ගී රස විනිස

සරුංගලේ

ගී රස විනිස

අතු අගැ දිලි වන මල්

ගී රස විනිස

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

ගී රස විනිස

හිරු දැවී

ගී රස විනිස

සුවඳ සලනවා

ගී රස විනිස

සමණල රෑනක් සේ

ගී රස විනිස

පහන් කන්ද

ගී රස විනිස

සිවු වසරක් තුල

ගී රස විනිස

කුණ්ඩුමණී

ගී රස විනිස