කල්පනා (අවසාන කොටස)

කසුන්ට හිතෙන හැටි

පමාවී පැමිණි වසන්තය

කසුන්ට හිතෙන හැටි

අද හොඳම දවස

කසුන්ට හිතෙන හැටි

කල්පනා ( V කොටස)

කසුන්ට හිතෙන හැටි

අඩුව

කසුන්ට හිතෙන හැටි

බලා හිඳිමි මම

කසුන්ට හිතෙන හැටි

කල්පනා (IV කොටස)

කසුන්ට හිතෙන හැටි

කල්පනා (III කොටස)

කසුන්ට හිතෙන හැටි

කල්පනා (II කොටස)

කසුන්ට හිතෙන හැටි

කල්පනා (I කොටස)

කසුන්ට හිතෙන හැටි

ඔබා මාමේ ඔබට නිවන් සුව....!

කසුන්ට හිතෙන හැටි

A-14 පාර

කසුන්ට හිතෙන හැටි

අවසන් කවිය

කසුන්ට හිතෙන හැටි

මෙන්න ගහනෝ...!

කසුන්ට හිතෙන හැටි

අවුරුද්ද නම් ඒවි, ඒත් ඒ මම හිතපු විදියට නොවේවි

කසුන්ට හිතෙන හැටි

අක්කා නැති අපට බඩගිනි වෙන්න එපා....!

කසුන්ට හිතෙන හැටි

හිතේ දුකට එතකොට කවි කියැවෙනවා

කසුන්ට හිතෙන හැටි

තවත් එක් (කෙටි) කතාවක්

කසුන්ට හිතෙන හැටි

කසුන්ට අවුරුද්දයි

කසුන්ට හිතෙන හැටි

මට ලියනු බැරි කවිය ඔබ

කසුන්ට හිතෙන හැටි