මේ ඔහුම ද?

කවි සෙවනැල්ල

විලෝ පත්වල ගීතය

කවි සෙවනැල්ල

ගුරු ගීතය

කවි සෙවනැල්ල

මම ඔහු දුටිමි!

කවි සෙවනැල්ල

පරදන්න ඕනෙම නම් කොරෝනා

කවි සෙවනැල්ල

ඔබේ උස අඟලක්!

කවි සෙවනැල්ල

කවියකට පුළුවන්

කවි සෙවනැල්ල

අතුරුදන් වූවෙකු වෙත ලිපියක්

කවි සෙවනැල්ල

අද වගේ දවස්වල...!

කවි සෙවනැල්ල

තානාපතිතුමා බැහැදැකීම

කවි සෙවනැල්ල

මතක පැකැට්ටුවක්…

කවි සෙවනැල්ල

මගෙ දූට කවියක්?

කවි සෙවනැල්ල

මං පාත් වෙච්ච කන්දක්

කවි සෙවනැල්ල

දැන් වේලාව!

කවි සෙවනැල්ල

දෙසීයට ගණින්නං මං මගෙ අම්මේ!

කවි සෙවනැල්ල

Just a small place before Nirvana

කවි සෙවනැල්ල

නිවනට මෙපිට පොඩි තැනක්!

කවි සෙවනැල්ල

මං තවම මේ මෙතැන...

කවි සෙවනැල්ල

ෂාෂාෂාෂාෂා...

කවි සෙවනැල්ල