සොඳුරු පෑතුමක්

කඳුළු බිංදුව

නොහිමි සෙනෙහස

කඳුළු බිංදුව

යලි වඩින් සරා සඳ

කඳුළු බිංදුව

හීන අරණ

කඳුළු බිංදුව

තවමත් නුඹ සුවඳයි!

කඳුළු බිංදුව

සදාදරණීය අප්පච්චි

කඳුළු බිංදුව

ආදරණීය දෝනි

කඳුළු බිංදුව

නික්මීම

කඳුළු බිංදුව

අහිමි නුඹට ඈහෙනවානම්....

කඳුළු බිංදුව

යළි අපි මුණගෑසෙමු!

කඳුළු බිංදුව

මට ඔබම මිස

කඳුළු බිංදුව

ගිලිහෙන සෙනෙහස

කඳුළු බිංදුව

ජීවිතෙන් බිඳක්.......

කඳුළු බිංදුව

හිත රිදවන ඔබට....

කඳුළු බිංදුව

කඳුළු අද්දර

කඳුළු බිංදුව

හුදකලා මගේ කඳුලු අහුර

කඳුළු බිංදුව

ජිවිතය නුඹම නම් (3)........

කඳුළු බිංදුව

ජිවිතය නුඹම නම් (2)........

කඳුළු බිංදුව

ජිවිතය නුඹම නම්........

කඳුළු බිංදුව