සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවධියක් සඳහා......

අහස් ගඟ

තරු ඇල්ලීමට යන ගමනේ හඳ අතර රැඳීම..........

අහස් ගඟ

විජාතික නොවන විපක්ෂයක්. ...........

අහස් ගඟ

අප නොරක්නා උරුමය ......

අහස් ගඟ

ස්ලැවෝයි ජිජැක් Wall Street ජනතාව අමතයි!

අහස් ගඟ

අපි යන්නේ වෘත්තයක, පසුකල දේවල් නැවත අපට හමුවෙනවා.

අහස් ගඟ

ආසනික් තිබුණත් නැතත්.......

අහස් ගඟ

Untitled Post

අහස් ගඟ

ඇරයුමයි

අහස් ගඟ

Untitled Post

අහස් ගඟ

කබර මාලැ තෝරා පෙති ලෙස

අහස් ගඟ

තමාගේ බොරු තමන්ම විශ්වාස කිරීම ......

අහස් ගඟ

මේ රටේ මිනිස්සු තනිකර....................

අහස් ගඟ

Untitled Post

අහස් ගඟ

සිවිල් යුද්ධයක දී අපරාධ කළ හැකිද?

අහස් ගඟ

71 සහෝදරත්වයෙන් වචනයක් හා ඇරයුමක්!

අහස් ගඟ