හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා……..- 1

අමුතු සිත

හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා……..- 1

අමුතු සිත

ඇයට නිලාව බලන්නට උවමනාවක් නොවිය.

අමුතු සිත

ඇයට නිලාව බලන්නට උවමනාවක් නොවිය.

අමුතු සිත

ඇයට නිලාව බලන්නට උවමනාවක් නොවිය.

අමුතු සිත

ඇයට නිලාව බලන්නට උවමනාවක් නොවිය.

අමුතු සිත