ලංකාව තුළ නොමිලේ sms යවමු.

අමිලගේ අඩවිය

ඉමේජ් එකක ඇති අකුරු text බවට පරිවර්තනය කරගමු

අමිලගේ අඩවිය

සිංහලෙන් ටයිප් කිරීම - 04 (තිබස් භාවිතය හා මෘදුකාංගයක උදව්වෙන් තොරව ටයිප් කිරීම)

අමිලගේ අඩවිය

සිංහලෙන් ටයිප් කිරීම - 03 (Keyman Helabasa භාවිතය)

අමිලගේ අඩවිය

සිංහලෙන් ටයිප් කිරීම - 02

අමිලගේ අඩවිය

සිංහලෙන් ටයිප් කිරීම

අමිලගේ අඩවිය

මාගේ බ්ලොග් අඩවිය සදහා .com ඩොමේන් එකක් මිලදී ගතිමි.

අමිලගේ අඩවිය

ඉලංදාරියට උදව් කරන්න පහසු විදියක් මෙන්න

අමිලගේ අඩවිය

Sony Digital කැමරාවක් දිනාගතිමි.

අමිලගේ අඩවිය

අදයි අවසාන දිනය (2011-01-14)

අමිලගේ අඩවිය

ඡායාරූප සැකසීමේ මෘදුකාංගයක උදව්වෙන් තොරව වින්ඩෝස් තුළදී පහසුවෙන් ඡායාරූප Resize කරගමු.

අමිලගේ අඩවිය

බ්ලොග් කියවන, ලියන අයගෙන් පොඩි උදව්වක් ඕන

අමිලගේ අඩවිය

අමිලගේ බ්ලොග් සටහන දැන් දැන් අලුත් තැනක (මගේම ඩොමේන් එකක)

අමිලගේ අඩවිය