අර කථාවට කියනවා වගේ ආදරෙත් හරියට පැණි පොල් වගේ

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

අර කථාවට කියනවා වගේ ආදරෙත් හරියට පැණි පොල් වගේ

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

මා නොදත් මගේ මනෝ ලෝකය ! (මන්දබුද්ධිකභාවය නම් නොවෙයි)

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

මා නොදත් මගේ මනෝ ලෝකය ! (මන්දබුද්ධිකභාවය නම් නොවෙයි)

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

බුදු පුතේ .......!

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

බුදු පුතේ .......!

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

ඉස්කොලේ යන වයසේ වු මේ කොලුගැටයාගේ මැජික් !

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

ඉස්කොලේ යන වයසේ කොලුගැටයාගේ මැජික් !

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

සොරි මල්ලි පොඩි වැරැද්දක් !

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

සොරි මල්ලි පොඩි වැරැද්දක් !

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

"තමුසෙ ඇයි මගෙ කෙල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නේ "

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

"තමුසෙ ඇයි මගෙ කෙල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නේ "

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

අයියා ඉක්මන් කරලා යන් එහෙනම් !

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

අයියා ඉක්මන් කරලා යන් එහෙනම් !

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

ඇත්තටම දෙයක් ඇත

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

ඇත්තටම දෙයක් ඇත

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

මමත් කරදරේක වැටුනා එහෙනම්

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

නිමියෙන මතකයේ සංකේතය ඔබයි

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor

මචං දිලුම් !!!!

අනාරාධිත ආගංතුකයා | The Unknown Visitor