" භුතයාගේ තෑග්ග "

අදිකාරම් සිතිවිලි...

" මුහුදු පතුල යට ඉඳලා "

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"මගේ බයිබලය"

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"දෙයියන්ට පස්ස ඉස්සීම" (Explicit)

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"බොළඳ ආදර කථා සහ මැදිවියේ ගැහැණිය"

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"මම ආඩම්බරයෙන් කියමි"

අදිකාරම් සිතිවිලි...

''නිදහස් චතුරස්‍රය''

අදිකාරම් සිතිවිලි...

''ගුවන් ප්‍රහාර''

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"ආදරය"

අදිකාරම් සිතිවිලි...

' දුම් දමන ආදරේ ! '

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"අදිකාරම් සිතිවිල්ලක්"

අදිකාරම් සිතිවිලි...

''විසිරුණු ආදර කවි''

අදිකාරම් සිතිවිලි...

නෝන්ඩිද මංදා !

අදිකාරම් සිතිවිලි...

''සීමාවෙන් එපිට පිපෙන අනුන් සතු උයනකට නතු මගේ හදවතේ මෝරනා පිවිතුරු චමත්කාරයේ ආදර මල්''

අදිකාරම් සිතිවිලි...

''සමනලුන්ට වෙඩි තියන්න''

අදිකාරම් සිතිවිලි...

"රාව දුනි අප නැගූ සිනා හඬ-හැපි හැපී පංතියේ බිත්ති මත"

අදිකාරම් සිතිවිලි...

සෙනෙහසට ආදරෙන් ......

අදිකාරම් සිතිවිලි...