කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල කවිමඩුව...

අච්චාරුව.......

බේබද්දා…| The Drunkard

අච්චාරුව.......

මංගල මුදුව ඔබේ සිව්වන ඇගිල්ලට පැළදිමට හේතුව | Why wedding ring should be put on the fourth finger

අච්චාරුව.......

ඔබත් ඔබේ ජිවිතය ගැන පැමිණිලි කරන්නෙක්ද...?

අච්චාරුව.......

BB Top Secret 3 | Barn buddy නිල් පාට credit හැක් කරමු...

අච්චාරුව.......

දුප්පත් හා පොහොසත් කමේ වෙනස|Differences between Rich and poor

අච්චාරුව.......

කැලණි සරසවියේ විද්‍යා පිඨයේ අර්බුදය....

අච්චාරුව.......

ලොව විවිධ රටවල ''බස්නැවතුම්'' දැකල තියේද ?????

අච්චාරුව.......

සුපිරි,තරුපංතියේ කෑම වේලක් රුපියල් 100කට කන්න කැමතිද...

අච්චාරුව.......

ආදරය...| The Love...

අච්චාරුව.......

Barn buddy Top secret 2 | BB රහස් සියල්ල එකම තැනකින් දෙවැනි කොටස

අච්චාරුව.......

Barn buddy Top secret | BB රහස් සියල්ල එකම තැනකින්

අච්චාරුව.......

funny Story's | විහිලු කථා එකක් නෙමේ ගොඩාක්....

අච්චාරුව.......

11 Most Poisonous Animals in the World | ලෝකයේ විෂ සහිතම සතුන් 11

අච්චාරුව.......

ආසියාවේ ආශ්චර්ය ලංකාව වු වගයි...

අච්චාරුව.......

මේවා දැනගත්තට කවුරැත් කාටවත් දෙන්නේ නෑ|Hide Your Real IP

අච්චාරුව.......

පොන්සේකා මරා දැමීමට පෙර|Before Fonseka dies...

අච්චාරුව.......