තොපටත් රජෙක් පහළව ඇත්තේ ...

~ මකර රජදහන ~

වන අලියා ඩිසයිඩ් !!

~ මකර රජදහන ~

රාජ ඤාව්වා

~ මකර රජදහන ~

සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති - The Theory of Everything

~ මකර රජදහන ~

ජයවර්ධන පුරවර දනු මිතුරු තුමා

~ මකර රජදහන ~

බඩගින්නට ගවුම් කන්න

~ මකර රජදහන ~

අන්තරය

~ මකර රජදහන ~

පෝරුවේ ජරමරේ

~ මකර රජදහන ~

එකීය රටකට ඇයි නම් 3ක් ?

~ මකර රජදහන ~

ලෝකෙ ලොකුම දූරියන් ගෙඩිය – !!!

~ මකර රජදහන ~

සර්වසම තුන් නිවුන්නු, එකම මඟක , තුන් ආකාරයකින්

~ මකර රජදහන ~

පූෂෙක් ගැන ආදර්ශමත් කතාවක්

~ මකර රජදහන ~

කැරකෙන රෝදේ

~ මකර රජදහන ~

මකරෙකුගේ පිය සටහන්

~ මකර රජදහන ~

පෙර දළනිඳු දිය කඳ රට බිම් ගලත - 2004 මුහුදු කම්පාවට වසර 10 යි.

~ මකර රජදහන ~

රෝදය

~ මකර රජදහන ~

මාර්ක් සකර්බර්ග්ට තෙරුවණ් සරණයි

~ මකර රජදහන ~

හේතු ඵල දහම - මට තේරෙන හැටියට

~ මකර රජදහන ~