ඔබ.....

VOicE of a HiPo...

ආවා ආවා....

VOicE of a HiPo...

If I die today

VOicE of a HiPo...

රැදෙයි මතකය සැමදා

VOicE of a HiPo...

වෙසඟේ අසිරිය....

VOicE of a HiPo...

මා දුටු විකාර රුප...

VOicE of a HiPo...

මේ අවුරුදු කාලේ.. සිනහා වියන් රාලේ....

VOicE of a HiPo...

තවත් හුදකලා කවි සිතුවිලික්....

VOicE of a HiPo...

හිපො අක්කා තනි කකුලෙන් සිටින්නා....

VOicE of a HiPo...

මා කවුදැයි කියනු..?

VOicE of a HiPo...

හොඳ හිතින් එනු මෙහාට..

VOicE of a HiPo...

නවම් පොහොදින අසිරිය....

VOicE of a HiPo...

තවමත් නොපැමිණි වැලන්ටයින්....

VOicE of a HiPo...

Hope....

VOicE of a HiPo...

Hippo New Year

VOicE of a HiPo...

Hipo got a Santa Hat...!!!

VOicE of a HiPo...

Fireflies of Hope

VOicE of a HiPo...

Looking back...

VOicE of a HiPo...

ආවා... මම ආවා...

VOicE of a HiPo...

එපා මෙහි එන්න...

VOicE of a HiPo...