මගේ පලමු ආදර කතාව...

UNSAID-නොකී දෑ

නවකතාවක් ලියමුද?ඉක්මනින් ජනප්‍රිය වෙන...

UNSAID-නොකී දෑ

තේ මල....

UNSAID-නොකී දෑ

සුරූපී සහ විරූපී

UNSAID-නොකී දෑ

පුනරුක්ති....(පොතක් කියවූ පසු...)

UNSAID-නොකී දෑ

තාත්තට තෑග්ගක්....

UNSAID-නොකී දෑ

ෆැන්ටසිය....

UNSAID-නොකී දෑ

නෑයෝ

UNSAID-නොකී දෑ

යාළු මාළු

UNSAID-නොකී දෑ

------කරදාසි -------

UNSAID-නොකී දෑ

ෆැන්ටසි.....

UNSAID-නොකී දෑ

නගරය සෝබා කරන්නිය...

UNSAID-නොකී දෑ

වීදුරු....

UNSAID-නොකී දෑ

නූපා සාන් සහ හිතේ සිටිනා පෙම්වතා...(සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ යෙන්ගේ 'කන්දක් සේමා ඇසුරින් පබැදුමකි'')

UNSAID-නොකී දෑ

බිරිදගේ නිබ්බුත පද...

UNSAID-නොකී දෑ

පාට පාට සාරි

UNSAID-නොකී දෑ

මම බිමින් යමි...

UNSAID-නොකී දෑ

කහ සිවුර

UNSAID-නොකී දෑ

කඩේ යෑම...

UNSAID-නොකී දෑ