මගේ කව

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

උදව්ව!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

උදව්ව!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

බලාපොරොත්තුව

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

බලාපොරොත්තුව

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

(ඉතාම) කෙටි දෙබසක්.

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

(ඉතාම) කෙටි දෙබසක්.

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

නාට්‍ය උළෙල දෙකක් ගැන ඔත්තුවක්!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

නාට්‍ය උළෙල දෙකක් ගැන ඔත්තුවක්!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ගංකරේ ගිය මුණුබුරා

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ගංකරේ ගිය මුණුබුරා

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

කියුබානු සිනමා දැක්ම

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

කියුබානු සිනමා දැක්ම

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

පේනා කන්ද මුදුනේ රන් මලක් ඇතී...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

පේනා කන්ද මුදුනේ රන් මලක් ඇතී...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ඊළඟට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ඊළඟට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

බුදු පොතට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

බුදු පොතට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

චීන චිත්‍රපට උළෙලක් කොළඹ දී

SRIshanu - ශ්‍රීශානු