කටේ නරිවාදේ අහෝ මේ අපරාදේ, අලි හොරකම් බලා නොසිටින්න හිස සල සලා!

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

කටේ නරිවාදේ අහෝ මේ අපරාදේ, අලි හොරකම් බලා නොසිටින්න හිස සල සලා!

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

බොරු රැළිවලින් බේරෙන්නේ කෙසේද? වර්තමාන ‘ග්‍රීස් යක්කු’ ගැන කෙරෙන විග්‍රහයකි

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

බොරු රැළිවලින් බේරෙන්නේ කෙසේද? වර්තමාන ‘ග්‍රීස් යක්කු’ ගැන කෙරෙන විග්‍රහයකි

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

විමල් වීරවංසට රට බේරාගැනීමට ආරාධනා

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

විමල් වීරවංසට රට බේරාගැනීමට ආරාධනා

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

‘අලි-කොටි’ : ‘මිහිඳු-කොටි’ හොර ගිවිසුම් සහ අනුන්ට කැපූ වලේ තමන්ම වැටීම.

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

‘අලි-කොටි’ : ‘මිහිඳු-කොටි’ හොර ගිවිසුම් සහ අනුන්ට කැපූ වලේ තමන්ම වැටීම.

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

‘සකි සිරි ලංකා’ සයිබර් අවකාශයට එක්වෙයි…

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය

‘සකි සිරි ලංකා’ සයිබර් අවකාශයට එක්වෙයි…

Saki Siri Lanka හරහා ‍රැව්දෙන සත්‍යය