අතාගේ කතා...1

Ruka

කරවල පුච්චපුවයි බතුයි කන්න බැ අම්මේ"

Ruka

තවත් කෙනෙක් එයි අද හෙටම

Ruka

සදයි මලයි අපි දෙන්නද

Ruka

සතපනු මා කන් අඩි සිහිලස දෙවමින්

Ruka

මගෙ මැනිකෙට

Ruka

මට පුදුමත් හිතෙනවා

Ruka

ගැනු අපට කොයින්ද ආත්ම ශක්තියක්

Ruka

යකෝ තේ ගෙනාපිය..

Ruka

FB ලව් එක

Ruka

නැතත් නුබ දැන් කමක් නැ

Ruka

ඉදින් සිත තද කරන...

Ruka

වසන්තය එනතුරු

Ruka

ආදරණිය සිෆානා..

Ruka

දෙන්නම නළවනවා තමා..ඒක මට වැඩියක් නැ..

Ruka

චතු වෙනුවෙන් ගෙතු ගී.....

Ruka

බ්ලු බලන්න නම් ඇන්ටනාවට ජංගියක් දාපන්..

Ruka

මලක් වෙනු මැන සරු ඵලත් දෙන

Ruka

පෙට්ටිය කැඩෙන්න නැතුව පුලුවන් තරම් ගහල යවන්න..

Ruka

අමිලා මිනිහා අතහැරලලු!! (කට කතාවක සත්‍යතාවය)

Ruka