මූනුපොත තහනම් කරමුද ?

Pandukabaya's Blog

විවාහය හා පවුල

Pandukabaya's Blog

ඔයා හුඟක් වෙනස් වෙලා

Pandukabaya's Blog

CHOGM - විමසා බැලීම

Pandukabaya's Blog

උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය ... සිදුවූයේ කුමක්ද ? ( Analysis of the Northern Provincial Council Election )

Pandukabaya's Blog

අන්තර්ජාලික පෞරුෂය, මරණය හා එහි නීත්යාලනුකූල භාවය.(Virtual Personality, Death and Its Legitimacy)

Pandukabaya's Blog

එක්ස් ඒලියන් නාඩගම (My opinion on EX-Alien song )

Pandukabaya's Blog

මකරාගේ දඬු අඬුවෙන් ගැලවීමට නම් (Growing Chinese Influence in Sri Lanka)

Pandukabaya's Blog

ඥානසාර හිමි VS ඩිල්කා. 360 පසුවදන

Pandukabaya's Blog

දඟ ළමයිව මට්ටු කරමු (Spare the Rod and Spoil the Child Part 2)

Pandukabaya's Blog

කොටට ඇඳන් යාම හා කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවර

Pandukabaya's Blog

ඉංග්රීසි භාෂාව රාජ්ය භාෂාවක් කරමු (Importance of Making English as an Official Language in Sri Lanka )

Pandukabaya's Blog

බයියෝ

Pandukabaya's Blog

හලාල්, මුස්ලිම්වරුන් හා අපි.

Pandukabaya's Blog

අහෝ මාලිංග !!!!

Pandukabaya's Blog

සමාජය පිරිසුදු කිරීම

Pandukabaya's Blog

O/L ඉවරයි what next ? [Part 1]

Pandukabaya's Blog

අහෝ අපේ ජීවිතය !!!

Pandukabaya's Blog

මතු රැකෙනා ශිල්පයමයි උගතමනා (Preparing for the Future)

Pandukabaya's Blog

මිනිසා තුල සැඟවගත් යක්ෂයා (Psychopaths among us )

Pandukabaya's Blog