දයාබර බිරිඳ වෙත....

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ රෙද්දෙන් වහල රජ්ජු හදන්න ගිහින් අධෝ මුකය පළල් කර ගැනීම.

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

කෝ කුක්කෝ , පැන්ඩා ගේ පසු වදන

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

තාරා මගේ දෙව් දුව පොතට දාව පැන්ඩාට උපන් සිතුවිලි

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

ගැට වලට හිරවුණු පංති අරගලය

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

සැහැල්ලු කරගන්න කැමති නං හිත

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

used (කොන්ඩම්)...

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

කැරපොත්තාගෙ අවමගුල

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

නැමෙන්නත් අමතක වුන එක සහ තවත් අනන් මනන් එක්ක පැන්ඩාගෙ සති අන්තය

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

හැමදේම .... සහ උපාධිය

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

වැලට වඩා වටින හිස් අහස

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

panda ගෙ කවි හිත පැනල ගිහින්

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

අරමුණක් නැතිව ලියන බ්ලොග්...

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

මට ආදරේ නැ ඔයා

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

අකුරු කියවන්න බැරි කාලෙ ඉදන්ම පටන් ගත්තු පොත් කියවිල්ල සහ සෙංකොට්ටං

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

අද නම් හොද සෙනසුරාදවක්..... අවුරුදු බරම බර ගානකට පස්සෙ

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

C# නිසදැස්.....

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

A ජීප් ලවර්..ස්පීකින් ඔෆ් හීස් ටෲ ෆීල්න්ග්ස්...

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

භාණ්ඩෙ වැරදි තැන තියාගෙන කොච්චර පූට්ටු කොරන් දැගලුවත් වැඩක් නැ

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ

තරුණ නිසොල්මන් භටයා

Panda ගේ සිතුවිලි (අන්තර්)ජංජාලයේ