මේක තමයි සංසාරෙ ණය ගණුදෙනුව

One | Zero | Zero

අම්මගෙ ආදරේ...

One | Zero | Zero

අයිති කරගැනීම

One | Zero | Zero

වඳවීමෙන් ගැලවීමට...

One | Zero | Zero

Untitled Post

One | Zero | Zero

Untitled Post

One | Zero | Zero

මං අකමැති බෝනික්කන්ට.

One | Zero | Zero

යනෙන පෙම් සිත් සොරා ගත්තී....

One | Zero | Zero

බලන් යද්දී අපිත් පට්ටම ආතල් එකක් බන්....

One | Zero | Zero

නිදුකින් ඉනු මැන ඔබ සතුටින් නම් මගේ සතුටද එයමයි…

One | Zero | Zero

මට කලින් පිපි මලක් වේ

One | Zero | Zero

ඔබ සමරන සතුට නිවැරදිද?

One | Zero | Zero

බස් එකත් විලාසිතා ගාරයක්

One | Zero | Zero

කඳුළුවලට වටිනාකමක් අවැසිද?

One | Zero | Zero

රාත්‍රී හුදකලාව

One | Zero | Zero

ඒ කෙල්ල

One | Zero | Zero

සමාවෙයන් අයියෙ

One | Zero | Zero

වසත් නික්මන

One | Zero | Zero

මතක මල් සුවඳ

One | Zero | Zero

ගමන් මල්ලක මිය ගියෙමි

One | Zero | Zero