බංගලිදේශ/මියන්මාර් සරණාගතයන් ලංකාවට බාර නොගත යුත්තේ ඇයි?

Nalaka Gamage Unleashed

ආගම (Religion) සහ යහපැවැත්ම (Ethics)

Nalaka Gamage Unleashed

පහට හතක් එකතු කරගහම කීයද?

Nalaka Gamage Unleashed

Programming (පරිඝනක ක්‍රමලේඛනය)

Nalaka Gamage Unleashed

මාක්ස් ආගමිකයන්

Nalaka Gamage Unleashed

හරක් ගහන සමාජයේ අලෙවිකරණය

Nalaka Gamage Unleashed

ආගමිකයන් ගේ තප්පුලෑ මේ යථාර්තය

Nalaka Gamage Unleashed

විභාග සහ අභාග

Nalaka Gamage Unleashed

ආගමක් අදහන්නෙක් (religious believer) නොවිය යුතු හේතු?

Nalaka Gamage Unleashed

ඇත්ත සහ බොරුව

Nalaka Gamage Unleashed

සමාජවාදයේ හෙළුව

Nalaka Gamage Unleashed

අවබෝධය

Nalaka Gamage Unleashed

මස් කෑම

Nalaka Gamage Unleashed

පරිඝනක බාවිතය සහ වැඩවසම් නිලධාරිවාදී බිබික්කම කුඩු වීම

Nalaka Gamage Unleashed

කලමනාකරණය (Management) කල යුතු ස්වරූප දෙකක් සදහන්

Nalaka Gamage Unleashed

නිවන

Nalaka Gamage Unleashed

සිරි ලංකාවේ ව්‍යාජ මිනිස්සු සහ වැඩවසම් සමාජය - අධ්‍යාපනය (1 කොටස)

Nalaka Gamage Unleashed

ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා සහ දේශපාලකයා

Nalaka Gamage Unleashed

වර්තමාන සමාජ-දේශපාලනය, ඉතිහාසයේ ඵලයක් ලෙස - 1 කොටස

Nalaka Gamage Unleashed