කෝච්චිය තාමත් යනවා ............

Mage Sanda | මගේ සඳ

සිත අතරමං වෙලා......

Mage Sanda | මගේ සඳ

අවුරුද්ද සහ අවුරුදු කෑම

Mage Sanda | මගේ සඳ

වසන්තයේ අග........

Mage Sanda | මගේ සඳ

වල දැමූ සිහිනය

Mage Sanda | මගේ සඳ

උඳුවප් සීතලට

Mage Sanda | මගේ සඳ

සල්ලාල මම

Mage Sanda | මගේ සඳ

කරන්න දෙයක් නෑ..

Mage Sanda | මගේ සඳ

ෂර්ලොක් හෝම්ස් - සුල මුල සොයා.(3 වන කොටස)

Mage Sanda | මගේ සඳ

ඇය.....

Mage Sanda | මගේ සඳ

මොනව හරි ලියන්න ඕනි

Mage Sanda | මගේ සඳ

අමතකව ගියෙ අතීතය මතක පොද

Mage Sanda | මගේ සඳ

කෑම්පින් ගියාම ඔහොම තමයි ඉතින්....

Mage Sanda | මගේ සඳ

ප්‍රේමය ආදරය සහ රාගය

Mage Sanda | මගේ සඳ

කාමරයක් ඇතුලත..නිදහස් සදාචාරය...කෙටියෙන්

Mage Sanda | මගේ සඳ

වීරයා මැරිලද.. මරලද ?

Mage Sanda | මගේ සඳ

අපිට පිස්සු ඕයි !!!

Mage Sanda | මගේ සඳ

අතරමග......

Mage Sanda | මගේ සඳ

අහිමි නුඹ...

Mage Sanda | මගේ සඳ

මගුලක ආතල් එකක්

Mage Sanda | මගේ සඳ