යුක්තිය සොයන ජීවිතවල සඟවන ලද ඇත්ත කතා… කතා කරන පිංතූර | UNCOVER | Photography Exhibition

Lankaposter

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ‘ජය ගන්නේ’ මෙහෙමයි.

Lankaposter

මෑත ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවතාවට විනිසුරුවරුන්ට එරෙහිව පෝස්ටර් (නීතියේ ආධිපත්‍ය රකින්නේ මෙහෙමද?)

Lankaposter

පාප්පෙන් නෑවෙන තාප්ප – මිලියන 45 ක මහජන මුදලින් ගැලවෙන ජන්ද පෝස්ටර්

Lankaposter

2020 ගැන පෝස්ටරයක් ලංකාව පුරා

Lankaposter

සුභපතා ගැනීම, විරෝධතාවය සහ තවත් පෝස්ටරයක් එකම තැන

Lankaposter

සුභපතා ගැනීම!

Lankaposter

කිසි දින නොදුටු පෝස්ටර් ගැහිල්ලක්

Lankaposter

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට පශ්චාත් යුද තත්ත්වය තුළ ‘යුක්තිය’ පිළිබද ඡායාරූප ප්‍රදර්ශණයක් කොළඹදී…

Lankaposter

චැනල් 4 චිත්‍රපට තහංචියට විරුද්ධව කොළඹ දී විරෝධතාවයක්!!

Lankaposter

දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා යාපනයේ පෝස්ටර්

Lankaposter