ලේසියෙන් YouTube Video Download කරමු

KMC ගේ අඩවිය

ලොව වේගවත්ම Broadband අන්තර්ජාල සේවාව සපයන රට

KMC ගේ අඩවිය

ඇපල් සමාගමේ නවතම නිපැයුම iPad 2

KMC ගේ අඩවිය

අන්තර්ජාලයෙන් සුහ පැතුම් පතක් (E -Card) යවමු

KMC ගේ අඩවිය

Skype වලින් නව මිතුරන් සොයා ගනිමු

KMC ගේ අඩවිය

google search වල නවතම ගුණාංගය

KMC ගේ අඩවිය

Bluetooth ගැන දැන ගන්න(2 කොටස)

KMC ගේ අඩවිය

Bluetooth ගැන දැන ගන්න (1 කොටස)

KMC ගේ අඩවිය

Apple සමාගමේ නව නිපැයුම iwatch

KMC ගේ අඩවිය

මෙහෙමත් internet speed එකක් ( වේගය 52Mb/s, 800MB file එකක් බාගන්න විනාඩි 2 යි

KMC ගේ අඩවිය

මගේ මුල්ම ‍‍post එක (sony ericsson vivaz pro phone එක ගැන)

KMC ගේ අඩවිය

KMC ගේ අඩවියේ ආරමිභය

KMC ගේ අඩවිය