පුරමු පින් අහසක් - වෙනුවෙන් පින්සාර හෙටක්..!!!

DhammaMedicine

බුදු ගුණ අනන්ත යි...!!! -- (විසිනම වන කොටස)

DhammaMedicine

පිදෙමු ද.. මුනිඳු අභියස මලක් වී...!!!

DhammaMedicine

ඔබට මෙය වටිනවා ද..?

DhammaMedicine

සුවඳ වෙන්න කැමති යි ද..?

DhammaMedicine

අල්ලන විට ඈත්ව​න - අත්හරින විට ළංව​න - සැනසිල්ල....

DhammaMedicine

ඇයි ඔයා ඔච්චර ලස්සන..?

DhammaMedicine

මේ සෙල්ලම නවත්වන්නේ කවදා ද..?

DhammaMedicine

උත්තමාවී

DhammaMedicine

අකුසල් දුරු කරන්න ඔබත් කැමැති වෙන්න

DhammaMedicine

සකල සතට සෙත සුවය සදන්නට තුනුරුවනේ සරණම වේවා!

DhammaMedicine

සිත දැකීමට දක්ෂ වෙමු

DhammaMedicine

උත්තම පූජා...!!!

DhammaMedicine

ගං දියට කැපූ හිනි..!!!

DhammaMedicine

කෙලෙස් සංග්‍රාමය දිනූ සංගාමජී මහරහතුන් වහන්සේ

DhammaMedicine

නොපිරිහෙන කෙනෙක් වෙන්නට නම්...

DhammaMedicine

A Glimpse of Reality

DhammaMedicine

Supreme Buddha ~ The greatest teacher ever lived....

DhammaMedicine

විමුක්ති සිත ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරමු

DhammaMedicine

භගවත් මුනිරජුන් ගේ ප්‍රීති වාක්‍ය - 7 ෴ පාවා සූත්‍රය

DhammaMedicine