“ආගමික උමතුවෙන් ලෝකය ගලවා ගැනීමේ එකම මග සියලුම ආගම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි” – එස්. එම්. බන්දුසීල

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

"ආගමික උමතුවෙන් ලෝකය ගලවා ගැනීමේ එකම මග සියලුම ආගම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි" - එස්. එම්. බන්දුසීල

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

යට ඇඳුම් සහ රසායනික අවි | Fart with confidence

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

යට ඇඳුම් සහ රසායනික අවි | Fart with confidence

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

ඩවුන්ස් සින්ඩ්‍රෝමයට ප්‍රතිකර්මයක්? |Silencing an extra chromosome

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

ඩවුන්ස් සින්ඩ්‍රෝමයට ප්‍රතිකර්මයක්? |Silencing an extra chromosome

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

චූ, කක්කා සහ ලිංගික චර්යා ගැන රහසක් | The wilder side of sex

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

චූ, කක්කා සහ ලිංගික චර්යා ගැන රහසක් | The wilder side of sex

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

ඇත්තක අරුමය – රාවයෙන් විද්‍යා සාහිත්‍යයට තල්ලුවක්

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

ඇත්තක අරුමය – රාවයෙන් විද්‍යා සාහිත්‍යයට තල්ලුවක්

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

අධිෂ්ඨානයේ මිනිස්සු.

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

අධිෂ්ඨානයේ මිනිස්සු.

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

මරණයට ඇති අයිතිය| Right to Die – බීට්ල් ට තල්ලුවක්!

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

මරණයට ඇති අයිතිය| Right to Die – බීට්ල් ට තල්ලුවක්!

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

බීමත්කමට හේතුව ලිංගිකව..

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

බීමත්කමට හේතුව ලිංගිකව..

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

ඩෝකින්සියා

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

ඩෝකින්සියා

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

විචාරයේ රැළිය

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ

විචාරයේ රැළිය

Dawkins's dodo|ඩෝකින්ස්ගෙ ඩෝඩෝ