බබාගේ උපන් දිනය ....

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

සඳකට වඩා එළියෙන්...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

නුඹ නමින්.....

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

ආයෙමත් වතාවක් හිනැහෙන්න ආදරෙන්..

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

අහන ඉන්න අහගෙන ඉන්න.....

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

ආදරය සහ නිදි පෙති

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

මහල්ලෙක්...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

On my way...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

අයියන්ඩියේ...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

දන්වා සිටින වග නම්...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

කඩදාසි ඔරු.

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

අවකාශ

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

පාසල යනු.... ?

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

ගත්තට කමක් නෑ. වැඩිය එපා......

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

සිහින...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

පුංචි තරුවට.....

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

@#$%^&*()! :)

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

මං ඇවිත් ආයෙමත්

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)

දෛවයද මේ අප පැතු...

ThaRu AtHariN (තරු අතරින්....)