ප්‍රසන්න මධුර සුඛං

දියත් කුලේ අපි

ජීවිතය නම් වේදනාව

දියත් කුලේ අපි

වැඩ කරන්නෙ නැති.

දියත් කුලේ අපි

වඳුරන්ගේ රට.

දියත් කුලේ අපි

රේවත

දියත් කුලේ අපි

නිර්වාණයේ දොරකඩ හිඳිමි.

දියත් කුලේ අපි

දිග කතාවකින් උපුටන දහයක්.

දියත් කුලේ අපි

ගබ්සාව..

දියත් කුලේ අපි

වයිරා.

දියත් කුලේ අපි

එහිතට ඇමතුවෙමි.

දියත් කුලේ අපි

සෝමදාස..

දියත් කුලේ අපි

ජයසේන..

දියත් කුලේ අපි

විදාන වත්ත..

දියත් කුලේ අපි

මාර්කෝ මම ඈන්..

දියත් කුලේ අපි

විසබීජ..

දියත් කුලේ අපි

සැරද?

දියත් කුලේ අපි

බොනී අයියා මට වඩා අඟල් දෙකක් උසය..

දියත් කුලේ අපි

උක්කුං පටි බෝල බැලන්ස්.. පුක් පේපර්.. පුක් පේපර්...

දියත් කුලේ අපි

කපුටු බෝ...

දියත් කුලේ අපි

අනේ මචං වරෙන්...

දියත් කුලේ අපි